ورق های نسوز

این ورق ها تنوع زیادی دارد و از جمله آن میتوان به ورق میکا پیپر بلنکتس و… اشاره کرد.