سیم های نسوز

سیم های نسوز دارای روکشی از جنس نخ نسوز میباشد و قسمت میانی سیم و نخ هم متشکل از سیلیکون میباشد و در جاهایی که به دلیل آمپر زیاد احتمال جرقه زدن است استفاده میشود  .