ترموکوپلهای سیمی

در مصارفی که کار ظریفتری باید انجام شود از این مدل ترموکوپلها استفاده میشود این ترموکوپلها هم بنا به درجه ای که باید استفاده شود تایپ های مختلفی دارد.