تاریخچه مقاومت

المنت یک سیم مقاومت است که به دور یک استوانه عایق از جنس سرامیک یا خاک نسوز پیچیده شده است و گذشتن جریان برق از آن گرما تولید می کند. این مقاومت ها از جنس کرم و نیکل (نیکروم) یا ترکیبات الوکروم ساخته می شود و با توان های مختلف در بازار موجودند. بیشتر المنت ها را از جنس نیکروم ۲۰/۸۰ می سازند.

(۸۰% نیکل ، ۲۰% کرومیوم). این ماده از این نظر که مقاومت الکتریکی بالایی دارد و هنگام نخستین گرم شدن روی خودش لایه چسبنده ای از اکسید کروم تشکیل می دهد که مانع اکسیدشدن بخش های داخلی و سوختن یا شکستنی آن می گردد مطلوب است .