المنتهای کمربندی یا ایزوله

این المنتها واترپروف بوده و در جاهایی که به سبب استفده از مایعات وروغن احتمال نشت داخل المنت میباشد از این المنتها استفاده میشود و هیچ گونه نفوذی داخل آن صورت نمیگیرد این المنت در ابعاد و توانهای مختلف قابل ساخت میباشد نوع وارداتی آن نیز موجود میباشد.