المنتهای پره ای

المنتهای پره ای نوع قدیمی المنتهای فین دار میباشد که با بروز شدن جای خود را به المنتهای فین دار داده است ولی هنوز مصارف خود را دارد و کارایی آن دقیقا مانند المنتهای فین دار است .