المنتهای میله ای

این المنتها بیشترین کارایی را در میان باقی المنتها دارد از جنس آلومینیوم استیل مس که جنس استیل آن پرمصرفتر است دلیل آن از این جهت است که استیل در هوای آزاد هم قابل استفاده میباشد و بر خلاف مس که در هوای آزاد کارکرد زیادی ندارد این المنت قابل استفاده است المنت های میله ای از قطر ۶ میلی متر الی ۱۶ میلی متر بیسترین مصرف را دارد که اهم آنها ۸ میلی متر است این المنت هم در هر سایز و توانی قابلیت ساخت و واردات را دارد این المنتها منعطق بوده و به اشکال مختلف قابلیت خم را دارد و مصرف آن تقریبا در تمام جاهایی که نیاز به المنت باشد اولین گزینه است