المنتهای فلنچ دار

این المنتها متشکل از المنتهای میله ای میباشد که بصورت یو خم شده و بنا به در خواست توان و تعداد آن متغیر بوده و روی فلنچ جوش خورده و در مخازن مایع قابلیت استفاده دارد این المنت هم در ابعاد و توانهای مختلف قابل ساخت میباشد.