المنتهای سیلیکونی

این المنتها روکشی از جنس پارچه سیلیکونی با مقاومت دمای تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد دارند داخل آنها سیم المنت بنا به نقشه المنت از جنس کروم نیکل و بصورت مداری چیده شده مصرف این المنتها در موترد پزشکی و جاهایی که نیاز به انعطاف المنت باشد زیاد است این المنتها در ابعاد مختلف و توانهای مختلف بنا به درخواست مشتری قابل ساخت و واردات میباشد.

المنتهای سیلیکونی