المنتهای سشوار صنعتی

این المنتها در سشوارهای صنعتی با توانها و ابعاد مختلف استفاده میشود که هم بصورت سرامیک تک و هم سرامیک همراه با المنت موجود میباشد.