المنتهای سرامیکی شیاردار

این نوع المنتها روکشی از جنس سرامیک دارد که اطراف آن شیارهایی تهویه شده که المنت از داخل آن عبور میکند و این المنتها بوسیله یک میله به هم متصل میشوند این المنتها معمولا در جاهایی استفاده میشود که پشت آنها فن قرار داشته باشد بواسطه شیارهایی که روی سرامیک قرار دارد هوا بصورت یکنواخت پخش میشود.