المنتهای ریخته گری

المنتهایی که از جنس آلومینیوم میباشند و داخل آن المنت تهویه شده و در صورت نیاز مطابق با هر نقشه ای قابل ساخت میباشد و به سبب جرم ریختگی انتقال دما را بطور کامل انجام میدهیم .