المنتهای حلقه ای سرامیکی

المنتهای فوق دارای شباهت زیادی به المنتهای میکایی یا سرنازل میباشد با تفاوت به اینکه در این المنت سیم المنت داخل سرامیکهای شیارداری از جنس آلومینات تهویه شده است و مزیت آن این است که در صورت سوختن قابلیت تعویض سیم المنت را دارد و توان بیشتری را در خود جای میدهد و بنا به سفارش مشتری در انواع سایز و توان قابلیت ساخت را دارد.