المنتهای تابلویی

این المنتها دارای توانهای مختلف و قابی از جنس آلومینیوم دارد که اصولا برای تابلوها برای از بین بردن رطوبت تابلو استفاده میشود این المنتها هم با هر ابعادی قابل ساخت میباشد در اصل این المنتها نوعی رئوستا میباشد.