المنتهای تابشی

این المنتها با پوششی از جنس سرامیک است که داخل آن المنت بصورت افقی حرکت کرده و مزیت آن نوری است که از آن صاطع میشود و در جاهایی که به غیر از گرما نور هم مورد نیاز است استفاده میشود.