المنتهاى اهم دار

كه در مقاومت(اهم ) مختلف موجود بوده و انعطاف بالايى داسته اغلب دور درب سردخانه ها و جاهايى كه فضاى كم با مقاومت بالا نياز هست استفاده ميشود.